Varför står vi på två ben?

Io9 refererar en artikel som presenterar (ännu en) teori om varför vi utvecklade en upprätt gång på två ben. Läsare som följt med ett tag vet att evolution och knasiga teorier är lite av en fascination för mig. Av knasiga teorier är nog detta en av dom bättre:
Kortfattat så påstår David Carrier, biolog vid Utah Universitet att anledningen att vi blev tvåbenta var för att det ger ett övertag vid strider mellan konkurrerande hanar. Han drar paralleller med andra fyrbenta djur ofta reser sig på bakbenen vid konflikter. Både abstracten och Io9's artikel är underhållande men ack så bristfälliga (to be fair Io9 referar bara).

Forskning som cementerar eller utmanar fördomar
Nästan all forskning av vårt ursprung reflekterar dels samhället vi lever i och dels forskarens egna åsikter. Därför är det viktigt att försöka leta efter flera olika bevispunkter och försöka se hur teorin knyter an mot helheten. Var skeptisk mot all vetenskap som verkar bevisa individualism, marknadsekonomiskt beteende, biologiska skillnader mellan män och kvinnor, klasskillnader, osv. Allt som bara befäster etablerade sociala (och därför kortvariga och föränderliga) eller kulturella normer kräver solid bevisning. Forskning som utmanar rådande fördomar är i grunden mer intressant eftersom dom från första steget kritiseras hårdare och därför ofta har bättre kvallitet när dom når allmänheten. En studie som vill bevisa att kvinnor biologiskt är mer benägna att sminka sig tex skulle vara väldigt suspekt eftersom vi vet att detta är kulturellt betingat, övergående och vi har många exempel på andra kulturer där det inte är så. Trots det skulle sådana studier få (och har fått) stort utrymme eftersom det underbygger våra kulturella fördomar.

Varför står vi på två ben?
Det finns många teorier om varför vi övergav att gå med hjälp av frambenen och började gå upprätt. Den accepterade sanningen är att när skogarna i Afrika drog sig tillbaka och vi gav oss ut på savannen så valde den tidiga förmänniskan att gå upprätt för att:
 - minska ytan utsatt för solljus
 - se över gräsen och
 - springa mer effektivt
Samtliga av dessa är antingen fel eller otillräckliga. Ett par indicier för detta är att inget annat djur har anammat samma upprätta gång vid likadana omständigheter. Många djur ställer sig på bakbenen för att se långt eller se stor och skrämmande ut men inget annat djur har övergivit det fyrbenta rörelsemönstret om det inte finns andra stora fördelar (fåglar flyger tex). Inget annat djur har övergett kroppsbehåring för helkroppssvett i den miljön (ormar och ödlor har aldrig utvecklat hårlöshet, dom har aldrig haft hår). Varför skulle vi utveckla den effektiva men extremt vätskekrävande kylmetoden just när vi flyttar till en torr miljö?
 Direkta bevis finns för att kylfaktorn av att stå upp och svettas är minimal jämfört med alternativet söka skugga(!) och tvåbent gång är mycket mer energikrävande än fyrbent gång. Just eftersom att den är otillräcklig har den gett upphov till en uppsjö av alternativa teorier, the Aquatic Ape är en personlig favorit som kom från marginalen för att senare få större och större stöd.

The Aquatic Ape
säger helt enkelt att under en period i vår utveckling levde vi på stränder och sökte mat i dom grunda vattnen vid stranden. Detta gav upphov till upprätt gång, hårlöshet och flinka fingrar. Bevis finns i form av dels hur håren på kroppen följer en strömlinjeform och fettdepåer som är fördelade på kroppen precis som på sälar och andra marina däggdjur. Dessutom tyder mycket på att en marin diet gynnar utvecklingen av en stor hjärna. Problemet med teorin är att det saknas fossila bevis. Vi har bott vid stranden och vi har levt på en marin diet och det har antagligen varit viktigt för vår utveckling men allt tyder på att vi då redan gick på två ben och hade flinka fingrar. 

Från fyra ben via knogarna
 Vi gick från fyra ben till två ben via knog-gång som våra närmaste släktingar schimpanser och gorillor. Inte troligt. Det är troligare att vår gemensamma förfader hade liknande kroppsproportioner som schimpanser och att knoggång är en återanpassning från upprätt gång till fyrfota gång. Dessutom finns det idag starka bevis för att schimpanser och gorillor utvecklade sin unika gångart efter att vi skiljts åt och att vår gemensamma förfader inte gick på knogarna. Det är i huvudsak en populärvetenskaplig feltolkning. Schimpanser är inte våra förfäder - dom är våra kusiner, lika starkt evolutionärt anpassade som vi men i en annan riktning. 
 
Vi står upp för att slå på varandra
Så låt oss titta på den senaste hypotesen: Vi började gå på bakbenen för att vi slogs så mycket. Carriers bevis ligger i att knytnävsslag uppifrån och framifrån är mer effektiva än att slåss på fyra ben. Detta känns fel men jag kan inte motbevisa det rakt av. Låt oss säga att ett indicium skulle vara att en vältränad 90kg boxare skulle ha väldigt svårt att vinna mot en 70kg schimpans. Jag kan ha fel eller inte. Även om Carrier har rätt så är det inget bevis, det är ett indicium. Dessutom lämnar hans metodologi mycket att önska. Han mätte slagstyrkan hos människor i upprätt respektive fyrbent ställning. Jag skulle kunna motbevisa honom genom att mäta slagstyrkan hos en hund i motsvarande ställningar. Människan kan inte utveckla full styrka från fyrbent eller knästående position eftersom vi är lika utpräglade tvåbenta som hunden är utpräglat fyrbent.

Andra indicier på att våld inte var ett avgörande i vår utveckling: Om man tittar på hominidernas hörntänder så ser man tydligt att vi väldigt tidigt förlorade dom stora vassa hörntänder som schimpanser och gorillor har. Våra primatsläktingar använder sina hörntänder mer som varning och avskräckande uppvisningar än som jaktvapen. Hos primater kan man alltså se på storleken av hörntänderna hur viktigt våldsamma uppvisningar och slagsmål mellan hanar är. Ju mindre hörntänder desto fredligare primat. Detta är inte ett starkt bevis men det ger en generell riktning. Kom ihåg att hominiderna var väldigt varierade med väldigt varierat beteende. Ett tydligt exempel är skillnaden mellan bonobo och schimpansens beteende. Schimpansens extremt våldsamma beteende kan kopplas till en trängd naturlig miljö med höga stressnivåer på grund av inflyttning av människor och avskogning. Bonobons fredliga och matriarkala kultur kan förklaras av avsaknad av dessa faktorer. Men skillnaderna kan också förklaras av genetiska skillnader. Vi kan helt enkelt inte avgöra orsaken eftersom både schimpanser och bonobos har utvecklat en socialt överförbar kultur.

Socialt överförbar kultur
Ett av dom mest talande exemplen på hur en apflocks beteende kan helt förändras utan genetisk förändring har vi sett hos babianer. En forskargrupp följde en babianflock som uppvisade klassiska babianbeteenden som våldsamma slagsmål, alfahanar som trakasserade honor osv. När torka och sjukdom slog ut stora delar av flocken överlevde dom 'snällaste' hanarna och kulturen förändrades till en mer matriarkalisk struktur. Nya hanar införlivades i det nya beteendet genom att hela flocken straffade oacceptabelt beteende. Vad som såg ut att vara 'normalt' babianbeteende visade sig vara socialt, inlärt och föränderligt. Skillnaden mellan bonobos och schimpanser kan vara kulturell, miljöbetingad eller genetisk.
 (Jag har för mig att exemplet kommer från Amboseli Baboon Project men jag kan inte hitta en bra länk just nu. Men projektet är imponerande ändå.)

Vad betyder detta för vårt våldsamma förflutna?
Vi kan se att alla djur kan bli våldsamma när dom är trängda. Vi kan se att nästan alla djur kan lära sig ett våldsamt beteende om dom utvecklat en socialt överförbar kultur. Men vi kan inte se några tecken på att människan, våra närmaste förfäder och deras släktingar var mer våldsamma tvärt om minskar fossila tecken på våld och konkurrens stadigt med att vi utvecklas mot moderna människor. Dimorfism minskar, dvs storleksskillnaden mellan könen minskar vilket tyder på att andra system dominerar det sexuella urvalet. Det har föreslagits att när dimorfismen försvann ersattes den med kärleksförhållanden vilket skulle placera kärlek som uppfinning väldigt tidigt i människans utveckling.

Vad tror jag?
Den hypotes som jag känner är mest trolig är att den apa vi härstammar ifrån levde uppe i träden i dom Afrikanska skogarna. Genom en anpassning till att stå på horisontella grenar och stödja sig med en hand och använda den andra till att bära ungar, samla mat eller liknande aktiviteter utvecklade vi en upprätt hållning. Detta gav händerna möjlighet att utvecklas till mer och mer komplicerade verktyg. När vi lämnade träden utvecklade en gren ännu mer fingerfärdighet medan schimpansernas och gorillornas valde att återgå, delvis, till en fyrfota hållning. Det finns flera kul indicier på detta, den första är att varje nytt fossil har flyttat tillbaka tidpunkten för upprätt hållning. Det senaste är fyndet Ardi som flyttade tillbaka datumet till 4,4 miljoner år. (Schimpanser och människor skildes åt för c:a 6 m. år sedan.) Antagligen fanns det som en beteendemöjlighet långt tidigare eftersom många trädlevande apor som Gibbons och Näsapor använder det i nödfall. Vad detta innebär är att jag inte anser att den upprätta hållningen är unik eller svårförklarad. Avancerade och konstlade förklaringar är onödiga. Att det skulle bero på att vi var extremt våldsamma är motbevisat av många andra indicier och i grunden en onödig förklaring. Att en upprätt hållning och att gå på två ben var nödvändigt för att vi skulle kunna utveckla flinka fingrar och all efterföljande teknik är självklart men genom att se det, inte som en unik företeelse för människor utan som en vanlig teknik bland trädlevande apor så förlorar det sin mystik. Det behövs ingen enskild förklaring, inget vatten, inget våld och ingen savann.


Invariant Mass Distribution of Jet Pairs Produced in Association with a W boson in proton-antiproton Collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV

Med en sån titel kan man inte annat än att bli nyfiken på vad Fermilab hittat.
Tydligen inte Higgs Boson. 

Om jag förstår föreläsningen korrekt så har man tittat på bosonsönderfall och jämfört med förväntat resultat mot Standard Modellen och hittat ett område där det inte stämmer. Eftersom Standard Modellens stora styrka är just exakta förutsagor så är detta enormt. Om data inte överensstämmer med modellen så är en slutsats att en tidigare okänd kraft (dvs inte en av dom fyra, elektromagnetism, gravitation, stark och svag kärnkraft) som påverkar partiklarna i mätningen.
Tänk dig att du släpper vikter av olika storlek och jämför hur lång tid det tar dom att träffa marken mot vad Newton eller Einstiens teori om gravitation förespår. I ett område får du avikande tider. Detta tyder på att du har en annan okänd kraft som påverkar dina vikter. Om vi antar att vikten som avviker är i storleksordningen badmintonboll så kan man anta att den kraften är luftmotstånd. Problemet är att Fermilab har räknat enligt Standard Modellen och korrigerat för alla möjliga former av störningar. 
W och Z bosoner överför den svaga kärnkraften (precis som fotonen hanterar elektromagnetism) och vid en specifik energimängd så beter dom sig inte som dom borde. En ny, tidiagre okänd kraft påverkar dom. Spännande!

Vad betyder detta?
Som det sas i föreläsningen:
Detta kan antingen vara "ny fysik" eller att modellen inte använts på rätt sätt. dvs antingen är detta en upptäkt som helt går utanför vad modellen kan användas för eller så måste modellen arbetas om. Detta kan fortfarande vara ett stort räknefel. Men bakom den modesta formuleringen "new physics" döljer sig ett hav av kul upptäkter.


The Frog haz neutral facial exprecion

"The Frog haz neutral facial exprecion, I would zay" /Andre  Geim
som svar på den högst korkade frågan "They[the frog] were happy with it?" (SVT play 10:40)

Vi har en Nobelpristagare med tidernas underbaraste ryska brytning och ett arbete som inte så mycket handlar om Grafen som en hyllning till mänsklig nyfikenhet och frihet. Hans labb har fri fredag (Friday night experiments)där forskarna tar sig friheter en dag i veckan. Vad händer om man släpper lös forskare i ett labb en dag i veckan? Jo, dom leviterar grodor, skapar artificiella geckoskor eller delar upp blyertspennor till enstaka molekyler osv. Det är just dessa Fria Fredags Exprimenten som lett Geim till att både tilldelas Nobelpriset och Ig Nobel priset.

Vilka långtgående och halvt omotiverade slutsatser kan vi dra av detta? Tja, jag är böjd att tänka så är:
 - Hårt motiverade forskare, gripna av stundens allvar som samlas i stora, hårt styrda forskningsprojekt tenderar att skapa atombomber.
 - Humoristiskt lagda forskare, gripna av upptäcktslusta som samlas i koola labb på fredagar tenderar att levitera grodor.
Låt denna insikt forma framtidens anslagsbeslut!

En annan slutsats är:
Forskning är kul!
Det är helt enkelt underbart att vi har en Nobelpristagare som kan visa det.
Grattis Geim och Novoselov!

Forskare hittar en utomjordisk stad

Ja, det är faktiskt sant. Exoplanetsökarna har hittat en stad på en planet. Nu är det ju så att man inte kan se den direkt utan man har studerat Upsilon Andromedae b som är en gasjätte som rör sig runt sin stjärna, ena delen av en dubbelstjärna som kallas Upsilon Andromedae i en omloppsbana på bara 4,6 dagar med samma sida mot stjärnan hela tiden. Det har visat sig att temperaturen är ojämnt fördelad och på "baksidan" som vetter bort från stjärnan är temperaturen högre än framsidan!

Möjliga förklaringar
Det finns så klart flera olika möjliga förklaringar för hur det kommer sig men dom självklara som konvektion och vindar har visat sig otillräckliga för att förklara fenomenet. Eftersom fenomenet uppmäts på 44 ljusårs avstånd så kan fenomenet uppstå på stjärnans yta i form av solfläckar närmast planeten istället för på planetens skuggsida. Det bara ser ut som om det är planeten som lyser upp på nattsidan.
Men, om fenomenet inte enkelt kan förklaras med naturliga krafter så är en civilisation inte en långsökt förklaring. En av civilisationens tydligaste och antagligen mest universella kännetecken är ju att flytta energi, vare sig det är kemisk, sol-, kinetisk eller kärnenergi, från ett ställe där det förekommer naturligt till ett ställe där man kan utnyttja energin till att bygga civilisationen. I det här fallet, baksidan av en gasjätte, låst med samma sida mot sin stjärna, så är det inte orimligt att tänka sig att man skördar solenergin på solsidan och tar den till nattsidan för att användas. Vare sig det görs genom att man samlar energirika kemiska ämnen skapade naturligt på solsidan eller genom enorma solceller i atmosfärens översta skikt, så är effekten är den samma; En oförklarlig uppvärmning av nattsidan av planeten. Dessutom är effekten så stor att det antagligen är ett enormt avgasrör snarare än en oavsiktlig effekt av belysning och/eller klimatkontroll. Om det visar sig att det är en stad så är den stor.

Spekulation
En civilisation på en gasjätte utan fast mark och med temperatur svängningar mellan -20 till 230 grader i den lägre ändan och upptill 1400 till 1650 som högsta existerar så har den antagligen inte uppstått lokalt. Det finns gott om energi och vad som är viktigare energiskillnader som man kan utnyttja, det finns gott om kemikalier som bildas och ombildas i atmosfären så man kan inte utesluta att liv uppstått. Men även om liv kan uppstå är det inte troligt att en civilisation kan utvecklas utan fast mark och tillgång till byggnadsmaterial. Detta innebär att en första spekulation vi kan dra är att dom har rymdfart. Dom har kommit till Upsilon Andromedae b från en annan planet eller måne. Man kan därför anta att dom kommunicerar med någon annan planet. Det finns två andra superjättar i systemet och det är inte omöjligt att en av dom har beboeliga månar. Det är också möjligt att det finns andra planeter i systemet som vi inte kan urskilja för att dom är för små. Så vi kan anta att civilisationen på Upsilon Andromedae b har, minst, interplanetär förmåga och därför är minst på vår nivå och därför har radiokommunikationsmöjligheter.
Men Upsilon Andromedae systemet är ett ostabilt system med två dvärgstjärnor (A och B) och tre gasjättar. Två av gasjättarna (c och d) har väldigt excentriska banor som inte är gynnsamma för uppkomsten för liv som vi förstår det. Månar kring Upsilon Andromedae b antas ha sugits in i moderstjärnan och månar kring dom andra kan antas ha årslånga årstider (se Aldiss Helliconia) inte heller det gynnsamt för uppkomsten av liv. Eventuella jordlika planeter borde ha liknande excentriska och ogynnsamma omloppsbanor. Därför är det inte helt orimligt att anta, om vi kan bekräfta att detta är en utomjordisk civilisation, att den inte ursprungligen kommer från samma solsystem. Detta ger oss två spännande slutsatser. En lovande och en oroande: 
Att de har interstellär kommunikation och
Att de kanske har en teknologi så långt framför vår egen att vi inte kan fånga upp deras interstellära kommunikation.
Den första är uppenbar och upplyftande. Har dom byggt en stad i ett solsystem som inte är deras ursprungssystem så har dom åtminstone möjligheten att ta sig dit. Det är också därigenom bevisat att det finns anledningar (ekonomiska, kulturella eller andra) till att en civilisation lämnar sin vagga och ger sig ut i galaxen. Det kan vara uppenbart för oss SF-fantaster men det är faktiskt inte lika uppenbar för dagens räknenissar. Samma typer som valde att inte bygga en bas på Månen, att avsluta rymdresorna, att inte åka till Mars. Allt detta har varit tekniskt möjligt sedan 70-talet. Man kan åka till Mars med Apolloteknologi. Problemet är att det varit ekonomiskt olönsamt. En interstellär civilisation visar att det finns åtminstone någon som har gjort det. Det kan vara som när Hillary besteg Mount Everest, snart var det en okomplicerad sak och nu går det turistresor dit. Om vi hittar bevis för att någon funnit det lönt att resa mellan stjärnorna så kan det ändra hur våra ekonomer räknar på det.
Den andra är också uppenbar och mer oroväckande. Om de har rest mellan stjärnorna finns det en risk att dom inte pumpar ut radiovågor i alla riktningar. Vi på jorden har redan börjat övergå till mer och mer svårupptäckt kommunikation. En signal till en satellit är väldigt mycket svårare att upptäcka än kortvågsradio. Satellitens signal till din parabol är nästan omöjlig att upptäcka från en annan stjärna. På samma sätt kan en interstellär civilisation ha börjat använda laser från en stjärna till en annan, vilket vore nästan omöjligt att se om vi inte råkar ligga exakt mellan dom två sändarna. Eller så har dom annan teknik som vi inte ens upptäckt ännu som Ansibel eller warpdrones osv. Det vore riktigt illa för vi skulle helt kunna missa att dom ens existerar och dra helt felaktiga slutsatser. Kan vi inte bekräfta att det faktiskt är en utomjordisk civilisation måste vi ju anta att det är ett naturfenomen. Har vi dragit den slutsatsen på felaktiga grunder så kan just den slutsatsen leda oss att missa flera andra liknande "städer" som vi upptäcker på andra ställen. En illavarslande lösning på Fermi-paradoxen; Galaxen ser obebodd ut för att vi inte förstår vad vi ser.

Vad måste göras?
Vi måste så snart som möjligt försöka fastställa om det kommer någon form av elektromagnetisk kommunikation. Alla SETIs avlyssningsanläggningar borde inrikta sig på Upsilon Andromedae systemet.
Vi måste utesluta att det rör sig om naturliga fenomen som solfläckar eller väderfenomen.
Vi måste också dubbelkolla så att det inte rör sig om ett misstag.
Och slutligen borde vi bygga ett rymdskepp för att åka dit och hälsa på. Det räcker med en kamera och en sändare. Vad skulle vi göra om det dök upp en interstellär satellit i vår himmel? Vi skulle så klart gör allt för att ta reda på vem som skickat den. Om dom redan har interstellär förmåga skulle det vara enkelt för dom att kunna hoppa hit och besöka oss.


Källor:


www.livescience.com
www.space.com

Plasmafysik

Hannes Alfvén var en svensk fysiker som arbetade med plasmafysik. Han beskrev hur elektrisk strömmar påverkar elektriskt ledande gaser och kunde korrekt beskriva saker som norrsken, Jupiters magnetfält och hur elektromagnetism påverkat hur vårat planetsystems skapande. Anledningen till att det Plasmauniversum som han har beskrivit inte har fått samma genomslag som partikelfysikernas Big Bang Universum är många och en av dom har med att dom helt enkelt inte bjuds in på samma vetenskapskonferenser. Skriver du om kosmologi så sågas dina texter av partikelfysiker redan innan dom publicerats.
Eric J. Lerner har skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av hans verk i boken The Big Bang Never Happened. Jag försöker alltid vara skeptisk när jag läser "populärvetenskap" på teman som går stick i stäv med konventionell forkskning för dom har ofta ett starkt inslag av rättshaveri över sig. Mycket hamnar i kategorin kvasivetenskap istället för populärvetenskap. Hannes Alfvén och i förlängningen Lerner är däremot väldigt övertygande och jag är benägen att sätta stor tilltro till Plasmakosmologi. Men det som är mest spännande med Lerners bok är hans beskrivning av hur kosmologin i samhället speglar samhället som helhet och hur Big Bang teorin passar samhället mer än dom vetenskapliga bevisen för den. Det är också den största behållningen i boken som, eftersom den är från 1992, är i delar hopplöst föråldrad i vissa detaljer. En författare som använder Plasmakosmologi på ett väldigt vackert sätt är Michael Flynn i The Wreck of The River of Stars och The January Dancer.

Läs och begrunda.
/s

Newton, Einstein och sjungande strängar

Strängteori är en av dom mest spännande nya teorier om universums minsta och största beståndsdelar. Partikelfysikerna har i dag ingen övergripande fungerande teori utan arbetar utifrån något dom kallar "standard modellen" som är i grunden otillfredsställande av många anledningar. Bland annat stipulerar den att dom minsta partiklarna antas ha 0 (noll) längd,bredd och höjd. Standard modellen inkorporerar flera delar av kvantfysik men är inte så mycket en förklaringsmodell som en nödlösning. Fördelen (vilket är ett av problemen) är att den ger så många exakta förutsägelser vilket gör att man inte kan bortse från den. Ett problem med att skapa en ny modell är att den nya modellen måste ge samma resultat som den gamla i alla instanser då den gamla har bevisats vara korrekt men samtidigt ge nya forskningsuppslag som leder utvecklingen framåt.
Strängteori är ett försök till detta. Man antar att partiklar inte är endimensionella punkter utan multidimensionella strängar och loopar som vibrerar och sjunger. Det är just hur dessa strängar vibrerar som ger upphov till dom olika partiklar som vi kan observera. tex en quark är i grunden en likadan sträng som en elektron med ett något annan vibrato. Partikel fysik är intimt sammanknutet med Kosmologi. Hur ska du kunna förklara Universum om du inte vet vad universum består av? Strängteorin ger många intressanta uppslag till kosmologin, bla små dimensioner, stora metadimensioner osv. (Tänk dig en myra på en tvättlina; Framåt/bakåt är en vanlig dimension som sträcker sig ut mot oändlighet, höger/vänster är en "liten dimension" och andra tvättlinor skulle i exemplet vara andra "metadimenssioner")
Brian Greene har skrivit en bok som heter The Elegant Universe. Jag kan varmt rekommendera den för alla SF läsare. Bland annat beskrivs fenomen som läsaren stöter på i Excession med infra- och ultraspace, relativitetsparadoxer från tex Alastair Reynolds Revelation Space. En av bokens stora fördelar är att den går igenom de teorier den försöker ersätta på ett enkelt och intressant sätt. The Elegant Universe är tex en utmärkt bok för att lära sig om relativitetsteorin.
Strängteori är en väldigt vacker teori, även om den visar sig vara helt fel är det en intressant teori som jag verkligen gillar.

/s

Liv på Mars!

Nu har man hittat den sista nödvändiga pusselbiten för att liv ska kunna uppstå på mars. Phoenix har hittat flytande vatten. Det är i grunden bara tre saker som verkligen behövs för att liv ska uppstå:
Koldioxid
Vatten
Energi
Kan man bekräfta att det är flytande saltvatten så handlar det bara om att identifiera våra vänner marsianerna. För det krävs det antagligen en människa på plats.
Nördfest!
/s

Varför erövrade Européer Amerika och inte tvärt om?

Efter att ha läst Lasse Bergs Gryning över Kalahari och fått förhistorien kan jag inte tänka mig en bättre bok att fortsätta med än Jared Diamonds Guns, Germs, and Steel (Sve. Vete, vapen och virus).
Diamond ställde sig frågan; Finns det en materalistisk förklaring att Europa kom att dominera världen och tar som exempel att Pizarro kunde med bara 400 man krossa Inka riket och nedkämpa en armé på 80.000 man.
Han väljer att starta historien för c:a 10.000 år sedan. Vid den tidpunkten var samtliga kontinenter befolkade med jägar/samlar samhällen. Det finns inget i samhällenas kultur eller teknologi som kan peka på att någon av kontinenterna ska bli dominerande. Vad som finns är den lokala floran och faunan. Han framhåller att alla jägar/samlar samhällen är väldigt bra på att utnytja befintliga resurser. I den så kallade gyllne triangeln, i mellanöstern, och i Kina mellan Yang Tze och Hang Ho fanns det vilda växter som lätt kunde domesticeras. I huvudsak vete, ärtor och ris. I Amerika så domesticerade man majs, men det finns två skillnader som gjorde att det tog mycket längre tid. För det första så krävde majs en längre domesticeringsprocess. Vild majs är knappt ätbart men vildvete går att odla och äta som det är. Den andra skillnaden är att Euroasien ligger på sidan och att sprida odlingsbara arter och konsten att odla är lätt i östvästlig riktning. Kulturutbytet mellan norra och södra America försvåras av terrängen, höga beg och öknar, och av det faktum att ett majsslag som tagits fram i tex södra USA inte skulle gro så väl i tex Peru, jämfört med vete som kan odlas från Syrien till Portugal i väster och Kina i öster utan att lämna bredgrad. Detta är det första steget till dagens ojämlikhet i världen. Tillgången till mat leder till en befolkningsökning i Europa Indien och Kina. Idag kan man missta hög befolkningstäthet för fattigdom men tänk på att den politiska enheten i ett jägar/samlar samhälle är 20 pers.
Nästa steg som Diamond tittar på är domesticerbara djur. Alla djur som tänkas kan har tämjts, Pharaoer har haft Geparder som sällskapsdjur, men bara ett fåtal arter har domesticerats dvs utvecklats och avlats fram till husdjur. Nästan alla finns i Euroasien. I Afrika är dom flesta för vilda, i Amerika och Australien har dom utrotats. Jämför dom Amerikanska domesticerade djuren, Lama och kalkon med häst, kor, får och getter, hund, höns, gäss osv.
Så mer mat ger fler människor som leder fram till diffrentierade samhällen där man kan ha speialister som smeder, skrivare osv. Vår täta befolkning i Europa med djuren inne i städerna och ofta i husen utsätter oss för alla möjliga sjukdomar som vi blir ressistenta mot. Sjukomar som utrotade Inkaindianern i tusental när Spaniorerna kom med dom.

Det blev ett långt inlägg.
Det räcker att säga att Diamond lägger fram en teori som konstaterar att den enda anledningen till att Europa erövrade världen är dom naturresurser som råkade finnas här.
Diamond skriver på ett seriöst vetenskapligt sätt. Tex väljer han att använda viktad kol14 datering. Han berättar kort och koncist att det finns två metoder, skillnaden mellan dom två och varför han valt den ena. Det ger ett seriöst intryck utan att göra boken svårläst.
Om det finns en svaghet i teorin så är det att han inte problematiserar övergången från en typ av samhälle till nästa. Sådana övergångar brukar vara våldsamma och traumatiska revolutioner. I Diamonds teori kommer dom spontant på varandra beroende på befolkningstryck och resurstillgångar. Det är iofs ett mindre problem med tanke på hur många bra böcker som belyser den sidan av historieutvecklingen och hur få som belyser det Diamond tar upp.

/s

Vad är en Människa?

Gryning över Kalahari av Lasse Berg handlar om vad som gör oss till människor. Var kommer vi ifrån och vad betyder det för oss.
Darwinism är ibland ett känsligt ämne när man blandar in människan i samma andetag. Socialdarwinism har dragit hela idén i smutsen. Dom som propagerar för den ser tex en fågelunge som trillat ur boet bli uppäten av en katt och tror att dom konkurerar med varandra. Ställer man frågan varför inte världen är full av katter och inga fåglar så ser man snart problemet i deras världsbild. Fågelungarna konkurerar med varandra och katterna med andra katter.
Så vad är då människans konkurensfördel? Jo, vi är sociala varelser som tar hand om varandra och våra svaga. Lasse Berg målar upp en fängslande berättelse om vägen från djur till människa. En väg där vi steg för steg förvandlas från ett socialt djur till ett väldigt socialt djur. Tex finns det en punkt där den sk dimorphismen upphör. Dimorphism är ett fint ord för att hanar och honor av samma art är olika stora. Detta är sannorlikt också tidpunkten då kärlek uppstår.
Om det finns en svaghet i boken så ligger den hos läsaren snarare än författaren. Eftersom Berg tar upp ett existerande jägar/samlar samhälle som exemplel får man en känsla av att alla jägar/samlar samhällen skulle vara likadana. Men det är ett exempel, inte en mall. Som socialist så är detta en väldigt inspirerande bok. Människar är av naturen social, samarbetsvillig och vill umgås. Det som kräver en avancerad hjärna är vår behov att hålla reda på sociala kontakter. Vår strävan att lyckas kommer av en önskan att bli respekterade av dom vi ser omkring oss. När vi för höra nationalekonomer tala om individualism och konkurens så kan vi le lite lätt och konstatera att dom inte förstår vad en människa är. Dom talar inte utifrån kunskap útan i ett politiskt syfte. Vi som vet att människan är mer än bara en individ vet bättre.

/s

Spanska inbördeskriget

Orwell in Spain av George Orwell angående hans upplevelser i spanien under Spanska inbördeskriget. Huvud delen utgörs så klart av Hyllning till Katalonien men innehåller även ett antal brev och artiklar om och kring Spanien; ett måste läsa!
George Orwell var en brittisk socialist som på 30-talet åkte till Spanien för att slåss för Repulbiken mot Fascisterna. Han var inte kommunist så han åkte till Barcelona och gick med i POUMs milis Kommunisterna åkte via KOMINTERN till Madrid i huvudsak. POUM var ett litet socialistiskt parti som snabbt blev en viktig del av fronten i Katalonien. Eftersom dom två huvudparterna på den Republikanska sidan var Anarksiterna och kommunisterna så hamnade POUM i skottfältet när revolutionen ebbade ut och det mer och mer blev ett inbördeskrig i mer traditionell mening. När det hände var också kriget förlorat. Kommunisternas linje om att först vinna kriget sen (om någonsin) genomföra revoluionen gjorde att man inte kunde mobilisera folket på samma sätt som annars och fascisternas internationella stöd fällde det slutgiltiga avgörandet. Men det som gör Hyllning till Katalonien så spännande är att det är en ögonvittnes skilldring av en revolutionär armé. Orwell skriver med integritet och medkänsla om vad han själv sett och upplevt. Hans upplevelser har filmatiserats av Ken Loach i filmen Land och frihet.
Alla Revolutionärer SKA läsa denna bok!

Om du vill ha en mer historisk genomgång fins det två böcker jag kan rekomendera. Den första är The Spanish civil war a Hugh Thomas som är den sk. erkända historieskrivningen och lite förvånande den borgerliga krigshstorikern Anthony BeevorSpanska inbördeskriget. Anthony Beevor är mer känd för sina böcker om Stalingrad och det Sovjetiska intåget i Berlin under andra världskriget. Det var lite förvånande att upptäcka att han har en så klar syn på det politiska läget. En annan fördel med den boken är också att den inte slutar med majdagarna 37 när kommunisterna ger sig på PUOM vilket resulterar i gatustrider i Barcelona. Politiskt tar historien slut här och många politiska böcker brukar sluta här med någon variant på "och sen gick allt åt skogen". Det är sant men militärt fortsatte striderna ända fram till 39. Efter att ha hört och läst mycket om Spanska inbördeskriget så är det trevligt att få reda på hur det faktiskt slutade.

/s

RSS 2.0